Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, OSGB Nedir?

Osgb nedir ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen kurumlar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) olarak adlandırılmışlardır.  Bünyelerindeki İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla faaliyette bulunurlar. 6331 Sayılı İSG Kanunu uyarınca tüm işverenlerin çalışanlarına İSG hizmetleri sunmaları zorunluluk haline gelmiştir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, OSGB Nedir?

OSGB Nedir, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?
OSGB Nedir: OSGB hizmeti ile işyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması amaçlanır. Bu sebeple aşağıdaki işleri icra ederler:
  • a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,
  • b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,
  • c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından
  • ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,
  • d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,
  • e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,
  • f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden sorumludurlar.
2) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce  görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair kayıtlar OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir.
3) OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler.
(4) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.
(5) OSGB’lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden beş işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
(6) OSGB’ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin Genel Müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.
(7) OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, OSGB’ce en geç 30 gün içerisinde yeni sorumlu müdürün İSG-KATİP üzerinden atanması zorunludur.
OSGB’ler bulundukları İl ve kara sınırındaki illerde hizmet gösterebilirler. Örneğin İstanbul’da bulunan Efor OSGB, İstanbul ve kara komşu illeri olan Kocaeli ve Tekirdağ’da İSG hizmeti verebilir. Diğer illerde OSGB Hizmeti veremez.

Etiketler ; Afyon iş güvenliği firmaları, Afyon Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) firmaları , Afyondaki Osgb’ler , Afyon’daki Osgbler,  Afyon OSGB firmaları ,Afyon İşyeri Hekimi ,Afyon İş yeri Hekimi,  Afyon İş Güvenliği Uzmanı afyon iş güvenliği uzmanları afyon işe giriş sağlık raporu afyon ağır ve tehlikeli işler sağlık raporu afyon sağlık raporu afyon iş güvenliği uzmanı afyonkarahisar işyeri hekimliği afyon risk analizi firmaları afyon mobil sağlık hizmetleri afyon iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri acil durum planlaması afyon iş yeri hekimliği yapanlar afyon iş yeri uzman hekimleri afyon iş yerleri sağlık güvenliği afyon risk analizi yapan firmalar afyonda iş sağlığı güvenlik eğitim programı afyonda acil durum planlaması afyonda acil durum planlaması afyonda iş sağlığı güvenlik eğitim programı